Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap; voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigt. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op Wittering.nl bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Wanneer en hoe benader je de medezeggenschapsraad?

Als je vragen hebt, of als je ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde wilt stellen, kun je contact opnemen met één van de MR-leden. Zie Flyer MR.

De MR bestaat uit een even aantal leden, evenveel ouders als personeelsleden. De MR Wittering.nl bestaat uit de volgende personeelsleden:

  • Marianne Rongen
  • Judith van Boxtel
  • Hilde van den Bergh

en 3 ouders

  • Björn Peters
  • Patricia Verschuuren
  • Erica Bomers

Klik hier voor de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad en het huishoudelijk reglement.

Meer info over de medezeggenschapsraad vindt u hier.

Hoe blijf je op de hoogte?

De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De verslagen van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Graag vooraf aanmelden bij een van de MR leden aangezien de locatie door omstandigheden kan afwijken. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De verslagen van de afgelopen MR vergaderingen vind je hieronder:

Vergaderdata 2023-2024:

Voor info over de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) klik hier.