Wie zijn wij

 

Wittering.nl is een kindcentrum voor 0- tot 15-jarigen, waarin onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding samenkomen. Daarvoor werkt Signum, organisatie voor primair onderwijs, op basis van een gemeenschappelijke visie en aanpak, samen met Ons Kindbureau, aanbieder van dag- en buitenschoolse opvang.

Ontwikkeling centraal

Bij Wittering.nl staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert dus door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving, zowel binnen als buiten, aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!
 
Wittering.nl is nu nog een Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 15 jaar. De visie die aan Wittering.nl ten grondslag ligt, is integraal toepasbaar op een leven lang leren. In het schooljaar 2020/2021 zijn we van start gegaan met VO geschoeid op Wittering.nl-leest, met de ambitie om uiteindelijk uit te groeien tot een centrum voor onderwijs en opvang voor 0- tot 18-jarigen.

Kernwaarden

Wittering.nl is een organisatie waar samen het leven geleefd en geleerd wordt. Daarom werken we op Wittering.nl waardengestuurd; tien waarden helpen ons richting en inrichting te geven aan opvang en onderwijs: Geborgenheid, Respect, Verwondering, Verbondenheid, Vertrouwen, Bezieling, Nieuwsgierig, Ondernemend, Echtheid en Betrokkenheid.

Organisatiestructuur

Onderwijs

Wittering.nl is geen school als alle anderen. Er zijn geen klaslokalen, er is een grote open ruimte met functiehoeken. Wittering.nl gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes en methodieken die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag. De begeleiders en mentoren kijken hoe het kind leert en welke werkwijze het beste aansluit. 

Units

Er zijn geen vaste leerjaren, de kinderen zijn ingedeeld in units die steeds passen bij een bepaalde fase in hun natuurlijke ontwikkeling. Elke unit is onderverdeeld in een aantal basisgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Per unit is er een vast team van volwassenen dat de kinderen coacht, instructie geeft en begeleidt in hun leerproces. 

De overgang naar een volgende unit vindt organisch plaats. Op het moment dat een kind toe is aan een volgende ontwikkelingsfase, 'vliegt' het over. Deze overvliegmomenten vinden vier keer per jaar plaats. 
De lesstof is niet ingedeeld in traditionele vakken, maar wordt aangeboden in de vorm van kernconcepten. De kinderen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. Daardoor ‘leren zij samen het leven’!