Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

Units

Wittering.nl heeft drie units: één voor kinderen van 4 tot 6 jaar, één voor kinderen van 6 tot 9 jaar en een unit voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Elke unit is verdeeld in 4 kleinere basisgroepen.

Elk unitteam komt in het begin van de dag bij elkaar voor de ‘werkverdeling’ in de verschillende ruimten. Deze ruimten zijn zodanige ingericht dat ze kinderen uitnodigen om bepaalde activiteiten te ondernemen. (Bijvoorbeeld een rekenruimte die prikkelt om te rekenen.) De ruimten zijn standaard uitgerust met basismateriaal en worden aangevuld met specifieke materialen die betrekking hebben op een bepaald kernconcept met de daarbij horende doelen. Aan het einde van de dag komen de Unitteams bij elkaar om de dag te evalueren. Deze evaluatie is mede uitgangspunt voor de vervolgactiviteiten.

De overgang van de ene naar de andere unit is flexibel. Dat betekent niet alleen na een schooljaar maar ook aan het einde van een kwartaal. Een kind gaat naar een volgende unit als de leerstof uit die unit beter bij zijn of haar ontwikkelingsniveau past. Ook is het mogelijk dat een kind op bepaalde onderdelen al in een volgende unit meedoet en op die manier, eerst gedeeltelijk en tenslotte helemaal, naar een volgende unit kan. Dit gebeurt natuurlijk na zorgvuldig overleg met de ouders.

Team van coaches

Op Wittering.nl zijn er geen traditionele meesters of juffen. Elke unit wordt begeleid door een team van volwassenen. Die hebben allemaal een coachende taak: ze coachen de leerlingen in hun leerproces. Het team wordt geleid door een regisseur en bestaat verder uit een mentor en drie begeleiders. De teams ontwikkelen - in nauwe samenwerking en op innovatieve wijze - leeromgevingen voor kinderen en organiseren en begeleiden leerprocessen. Daarnaast zijn er specialisten die binnen de units voor verschillende vakgebieden en deskundigheden worden ingezet. De school wordt geleid door een directeur in samenspraak met het managementteam.

Kinderen met een ondersteuningsvraag

Bij Wittering.nl is elk kind welkom, ongeacht een eventuele stoornis of beperking. Ouders en mentoren en begeleiders van school zoeken samen welke tools passen bij het kind. Ieder kind heeft zijn eigen tempo in zijn ontwikkeling. Sommige kinderen moeten wellicht meer of minder tijd steken in het oefenen van bepaalde leerstof dan andere kinderen, maar dat maakt voor de leerkracht geen verschil in benadering van een leerling.