Stel cookie voorkeur in

OV

Welkom
Leuk dat u voor Wittering.nl heeft gekozen. Het leren is hier anders georganiseerd met een nieuwe visie op leren. De school biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de kinderen (en ouders).

De Oudervereniging van Wittering.nl (OV) levert een belangrijke actieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op Wittering.nl. De OV bevordert het partnerschap tussen ouders en school en ondersteunt het unieke leerconcept van Wittering.nl, met het welzijn van alle kinderen voor ogen. De OV bedenkt, organiseert en betaalt mee aan activiteiten in samenhang met kernconcepten, jaaractiviteiten en feestdagen.

Op initiatief van de OV zijn er een aantal commissies opgezet. Elke commissie bestaat uit ouders/leden van de Oudervereniging en wordt gecoördineerd door een bestuurslid. Er is een o.a. een sportdagcommissie, excursiecommissie en tuincommissie.

Zonder enthousiaste ouders geen OV
De OV is altijd op zoek naar bestuursleden, commissieleden en hulpouders. Bent u een enthousiaste ouder die graag een actieve bijdrage levert aan de doelstellingen van de OV? Wilt u als hulpouder graag zo nu en dan hand- en spandiensten verlenen tijdens activiteiten. Of ziet u mogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen initiatief? Wij horen graag van u. Spreek ons aan of stuur een mail naar: oudervereniging@wittering.nl.

Communicatie
De OV communiceert via de maandelijkse nieuwsbrief van Wittering.nl. en indien daar aanleiding voor is rechtstreeks via de mail. Daarnaast heeft de OV een eigen Facebook-groep ‘Oudervereniging Wittering.nl’ (deze groep staat open voor alle leden van de OV, toegang op aanvraag). Bij de brievenbussen voor het personeel, voor het kantoor, is ook de brievenbus van de OV.

Inkomsten
Alle leden van de OV (dus in principe alle ouders/verzorgers van de leerlingen van Wittering.nl) betalen contributie. Over elk schooljaar is contributie verschuldigd. De bijdragen voor schooljaar 2017/2018 zijn als volgt: voor het eerste kind € 62,50, voor het tweede kind € 55,00 en vanaf het derde kind € 47,50. Voor kinderen die op een later tijdstip instromen, geldt dat het jaarlijkse bedrag wordt aangepast aan de resterende maanden van het lopende schooljaar.

De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de begroting en wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan het begin van ieder schooljaar. Deze bijdrage is niet verplicht. Onderwijs in Nederland is in principe gratis. Wel is de bijdrage zeer wenselijk omdat de contributie wordt gebruikt om activiteiten in samenhang met de kernconcepten, jaaractiviteiten, feestdagen en evt. extra’s te financieren die niet vanuit school zijn gebudgetteerd.

Nadat een leerling bij de school is ingeschreven worden de ouders automatisch lid van de OV Wittering.nl, tenzij iemand expliciet aangeeft niet lid te willen zijn.

Stichting Leergeld
Voor de mensen die hun ouderbijdrage niet kunnen betalen bestaat Stichting Leergeld (zie www.leergeld.nl, afdeling Den Bosch). Ouders die hiervan gebruik willen maken wordt verzocht om contact op te nemen met de penningmeester via oudervereniging@wittering.nl.

Activiteiten
Hieronder een opsomming van een aantal activiteiten van de OV

  • Kwartaalstart bijeenkomst: De OV organiseert in samenspraak met het schoolteam de kwartaalstart bijeenkomst voor de ouders. Daarnaast betaalt de OV de aankleding. Soms is er in het budget ruimte om iets meer te doen op een kwartaalstart bijeenkomst, bijvoorbeeld het inhuren van een gastspreker, of de aanschaf van educatief materiaal.
  • Excursies en sportdag: De OV betaalt mee aan de excursies en incursies in relatie tot de kernconcepten. Daarnaast betaalt de OV de gehele sportdag.
  • De OV betaalt mee aan de kosten van feestdagen (sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen). Hiermee worden bijvoorbeeld cadeautjes, versnaperingen en aankleding betaald.
  • Materialen en hulpmiddelen: Elk jaar wordt geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van (tuin)materialen. In het verleden zijn bijvoorbeeld een kleioven, geluidsapparatuur en muziekinstrumenten aangeschaft. Maar ook materialen voor aankleding van het schoolplein kunnen uit dit budget worden betaald.
  • Inrichting buitenruimte: De OV draagt elk jaar een vast bedrag bij aan de inrichting van de buitenruimte.
  • Afscheid schoolverlaters: De OV betaalt mee aan het afscheid voor schoolverlaters. In overleg met de school wordt besloten of de OV bijvoorbeeld het afscheidscadeau of de aankleding van het afscheid voor haar rekening neemt.
  • Schoolfotograaf:  De OV organiseert de dag van de schoolfotograaf.

Bestuur
Het algemeen bestuur van de OV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 17 ouders. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.

- Voorzitter:                        Bas de Gier
- Penningmeester:            Hans Lantinga
- Secretaris:                       Laura van den Bol
- Algemeen Bestuurslid:  Mirjam Spansier
- Algemeen Bestuurslid:  Samira Lazaar
- Algemeen Bestuurslid:  Janne Krop
- Algemeen Bestuurslid:  Lucie Hemminga
- Algemeen Bestuurslid:  Karlijn Horvers
- Algemeen Bestuurslid:  William Haak

De Oudervereniging vergadert in beginsel in het openbaar. Na iedere vergadering wordt een verslag gepubliceerd. Dit verslag wordt op de website geplaatst.

Notulen 13 februari 2020
Notulen 23 oktober 2019

Notulen 2 september 2019
PPT ALV 9 september 2019


Heeft u vragen en/of opmerkingen. Wij horen graag van u. Spreek ons aan of stuur een mail naar: oudervereniging@wittering.nl.

 

         

Meer weten, of wilt u zich aanmelden als commissie-, bestuurslid of hulpouder? U kunt een bericht sturen naar oudervereniging@wittering.nl.